Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VERENIGING AFWIJKENDE HEUPONTWIKKELING (VAH) (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling
Postbus 1143
3860 BC Nijkerk
Tel. 033 – 247 14 64
Kamer van Koophandelnummer: 40062625
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, voorletter(s), voorvoegsel en geboortedatum;
 • adresgegevens incl. gemeente;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer en ten name van;
 • soort relatie (lid/donateur), ingangsdatum, betaalwijze;
 • gegevens inzake gezondheid (soort afwijking/aandoening);
 • gebruikersnaam ledendeel website.

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en soort relatie worden gebruikt voor contact over een lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het versturen van doelgerichte uitnodigingen, informatie over door de organisatie georganiseerde diensten en activiteiten, verzoeken om een vragenlijst in te vullen en andere relevante informatie in het kader van het lidmaatschap, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.
 • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld of bestellingen af te wikkelen.
 • Je naam en e-mailadres worden, na aanmelding, gebruikt om je periodiek de digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, de diensten van de organisatie en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de link onderin het bericht.
 • Je naam, telefoonnummer, eventueel lidnummer, datum, oorsprong belafspraak (Facebook of e-mail), groep en aantekeningen over de situatie, het advies en de uitleg worden tijdens adviesgesprekken vastgelegd om in de toekomst op terug te kunnen grijpen indien er vervolgadviesgesprekken plaatsvinden. In welke groep je valt wordt anoniem vastgelegd ten behoeve van het jaarverslag van de organisatie.
 • Je gebruikersnaam van het ledendeel van de website wordt vastgelegd voor het gebruik van het ledendeel van de website.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van de dienstverlening. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Facebookgroepen

5.1 In de besloten Facebookgroepen van de organisatie wordt gevraagd naar de reden om lid te worden van de groep (gezondheidsinformatie). Deze informatie wordt gezien door alle beheerders en moderators van de betreffende Facebookgroep en ze kunnen hier eventueel over overleggen, de informatie wordt echter niet vastgelegd door de organisatie zelf.

5.2 In de Facebookgroepen van de organisatie verstrekte persoonsgegevens, waaronder ervaringen, worden door de organisatie zelf niet opgeslagen.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden altijd via de website bekend gemaakt. Grote wijzigingen worden ook in de eerstvolgende editie van Heupge(w)richt gepubliceerd. Wij adviseren je om de Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

De Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 december 2020.